Centrum Filmowe ATV Film® & ATV Group® Copyright © ATV Film® Wszelkie prawa zastrze¿one.
Nawi±¿ wspó³pracê>>
GALERIA TWARZY
EKSCENTRYCY
EKSCENTRYCY

Twoje dziecko ma duszê artysty i uwa¿asz, ¿e przejawia aktorski talent? Nie boi siê kontaktu z kamer± i aparatem, jest komunikatywne, przebojowe, a do tego marzy o tym, by zostaæ dzieciêc± gwiazd±?
A mo¿e to Ty chcesz spróbowaæ swoich si³ w ¶wiecie reklamy, telewizji czy filmu?
Niezale¿nie od tego, czy chodzi o spe³nienie marzeñ Twojego dziecka czy Twoich w³asnych, Galeria Twarzy jest dla Was! Najwiêkszy w Polsce katalog wizualnych osobowo¶ci zaprasza dzieci, m³odzie¿, a tak¿e osoby doros³e. No limits! Nie ma ograniczeñ wieku i wymagañ dotycz±cych wygl±du i typu urody. Doceniamy i stawiamy na wizualn± ró¿norodno¶æ!

Dzieci do 18 roku ¿ycia

To wyj±tkowe miejsce stwarza warunki do zaistnienia w ¶wiecie reklamy, telewizji i filmu. Nasz katalog skupia zarówno m³ode, jak i te najm³odsze talenty. Tutaj w³a¶nie "odkrywa siê , promuje siê i szlifuje siê" dzieciêce diamenty, rozwijaj±c ich zainteresowania, potencja³ i naturalne predyspozycje.
Galeriê Twarzy tworzy zespó³ profesjonalistów z wieloletnim do¶wiadczeniem i szerokimi kontaktami w bran¿y medialnej. Odpowiadamy na ogromne zapotrzebowanie w zakresie dostarczania obsady dzieciêcej w przedsiêwziêciach zwi±zanych z produkcj± reklamow±, telewizyjn± i filmow±. To sens naszej pracy i obszar, na którym znamy siê najlepiej. Z zasobów najwiêkszego w Polsce wizualnego katalogu dzieciêcych osobowo¶ci korzystaj± firmy reklamowe, re¿yserzy castingowi, studia filmowe i telewizyjne, producenci filmowi, styli¶ci, wiza¿y¶ci i fotografowie.

Specyfika naszej dzia³alno¶ci docenia ró¿norodno¶æ, dlatego poszukiwania Dzieciêcych Gwiazd trwaj± ca³y czas. Oczy agentów, producentów i re¿yserów castingowych kolejnymi edycjami poszukuj± nowych, ciekawych twarzy. Szczególnie po¿±dane s± dzieci, które posiadaj± charakterystyczny b³ysk w oku, to niesprecyzowane i trudne do okre¶lenia "co¶", co sprawi, ¿e kamera czy aparat je polubi±. Cenione s±: swoboda, nieskrêpowanie, naturalno¶æ. Praktyka pokazuje, ¿e Ci, którzy sprawdz± siê na planie reklamy czy filmu, na kolejne propozycje nie musz± d³ugo czekaæ.

Byæ mo¿e to w³a¶nie Twój maluch bêdzie idealnym kandydatem do roli w realizowanej w³a¶nie produkcji reklamowej lub najlepiej bêdzie spe³niaæ kryteria postaci poszukiwanej do serialu czy filmu? Prze¶lij nam jego amatorskie lub profesjonalne zdjêcia i wype³nij formularz w dziale zg³oszeñ.
Z nami Twoje dziecko bêdzie mia³o szansê rozwijaæ swój talent, uczestnicz±c w ciekawych medialnych projektach. Byæ mo¿e bêdzie to dla niego niezapomniana przygoda i szansa na poznanie czego¶ nowego albo pocz±tek obiecuj±cej kariery i krok na drodze do zostania Dzieciêc± Gwiazd±. W Galerii Twarzy te marzenia maj± szansê siê urzeczywistniæ. Rozwiñ potencja³ swojego dziecka i spe³niaj jego marzenia dziêki nam!

M³odzie¿ i Doro¶li

Najwiêkszy w Polsce wizualny katalog osobowo¶ci Galeria Twarzy jest miejscem, które stwarza warunki do zaistnienia w artystyczno-medialnej bran¿y tak¿e dla Ciebie. Mo¿e to w³a¶nie Ciebie szukamy? Do³±cz do nas i wspólnie z nami twórz Galeriê Twarzy. Pamiêtaj, ¿e sami jeste¶my twórcami naszej w³asnej rzeczywisto¶ci, a sukces osi±gaj± Ci, którzy na niego pracuj±. Uwierz w siebie, daj sobie szansê i wykorzystaj j±. My pomo¿emy Ci zapracowaæ na Twój w³asny sukces!

Je¶li chcecie zaistnieæ w tej bran¿y, jeste¶cie zdecydowani i gotowi na wej¶cie do artystyczno-medialnego ¶wiata, zapraszamy do zak³adki: "Zg³oszenie".

Zespó³ "Galerii Twarzy"

W³a¶cicielem Galerii Twarzy jest ATV GROUP® - koncern medialny posiadaj±cy w swoich zasobach platformy internetowe zwi±zane z szeroko pojêt± bran¿± filmow±, reklamow± i modelingow±. Dostarczanie obsady to sens naszej pracy. Wspó³pracuj± z nami firmy realizuj±ce zlecenia dla najwiêkszych reklamodawców, re¿yserzy castingowi poszukuj±cy statystów, epizodystów i aktorów do swoich projektów filmowych i teatralnych, firmy zatrudniaj±ce hostessy/hostmenów. W naszych bazach skupiaj±cych ponad 80000(!) osób znajduj± siê zarówno amatorzy, którym pomagamy stawiaæ pierwsze kroki, jak i profesjonali¶ci: aktorzy, modele, tancerze. Aktywnie uczestniczymy w wiêkszo¶ci bran¿owych wydarzeñ w kraju.
G³ówna siedziba naszej firmy mie¶ci siê w £odzi, jej oddzia³y umiejscowione s± na terenie poszczególnych województw , gdzie zlokalizowana jest wiêkszo¶æ studiów realizuj±cych projekty na potrzeby filmu, telewizji, reklamy. Wiêcej informacji znajd± Pañstwo w zak³adce: "kontakt" serwisu Galeria Twarzy. Szczegó³y dotycz±ce naszej dzia³alno¶ci oraz mo¿liwo¶ci wspó³pracy biznesowej, umie¶cili¶my w zak³adce "Oferta"-> Partnerzy. Zapraszamy

Uwaga! W zwi±zku z sygna³ami, które dostajemy z ca³ego kraju o nieuczciwych firmach organizuj±cych castingi, które podszywaj± siê pod nazwy: Galeria Twarzy®, Centrum Filmowe®, Holly Model Look®. Pragniemy poinformowaæ, ¿e: Centrum Filmowe ATV Film® jest jedynym posiadaczem w Polsce nastêpuj±cych nazw oraz znaki ich opatentowane s± Urzêdzie patentowym RP i chronione prawem autorskim:

Nazwa znakuNr prawa
ATV Group®247560R
Centrum Filmowe ATV FILM®210037R
Galeria Twarzy®221638R
ATV Film®199384R
ATV®211700R
Big Production®221658R
Sceneria®246428R
Galeria Gwiazd®236984R
Ma³a Gwiazda®240157R
Dekomentuj®233908R
Urlopowo®225143R
Castingstar®:259670R

Zapraszamy wszystkich uczestników Galerii Twarzy®, ich bliskich i znajomych do udzia³u w konkursie sms-owym Twarz Galerii miesi±ca kwietnia 2008 Wystarczy tylko wys³aæ sms w tre¶ci wpisuj±c:
*atv[kod klienta]* na numer *7168*, na przyk³ad: atv001fx (tre¶æ sms-a nie mo¿e zawieraæ przerw - spacji) koszt jednego sms-a wynosi 1 z³ netto (1,22 z VAT).

Nie zwlekaj, daj szansê sobie i osobie któr± wybierasz!!!

ventroptosis
210-937-1828
Rzetelna Firma ATV Film®
Twoja wyszukiwarka
Copyright © ATV Film®. Wszelkie prawa zastrze¿one. Design 450-655-8304 rollup.com.pl
Ilo¶æ osób obecnie w serwisie: 93 Liczba odwiedzin: 9402881